Brock RC Logo oxigin Logo OZ Racing Logo Tomason Logo Concaver Logo Vossen Logo

Onze jaarlijkse vakantie is van 15 tot en met 31 augustus vanaf 3 september staan we weer klaar om jullie verder te helpen.

Bandenservice MACO BVBA

Algemene verkoops-,leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld van toepassing.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

Prijsofferten zijn tot 15 (vijftien) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper en de klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal de verkoper te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.

3. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer,staking en bevoorradingsproblemen.

4. De verkochte artikelen worden met de grootste zorgvuldigheid vervaardigd. Gelet op de zware eisen, in veelal ongunstige omstandigheden, waaraan de verkochte artikelen onderworpen worden, kunnen wij geen waarborg of verantwoordelijkheid op ons nemen voor fouten of gebreken die deze producten mochten vertonen, noch de daaruit ontstane ongevallen aan personen of zaken.

5. De koper verbindt zich ertoe de verkoper schriftelijk en onverwijld in kennis te stellen van zichtbare gebreken die zich zouden voordoen aan de geleverde goederen.

6. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.

7. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

8. Bij nietbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 2%. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 125 euro.

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

9. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

De overdracht van eigendom van de goederen door de verkoper geleverd in het kader van de werken, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

10. In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van koophandel te Turnhout bevoegd.

11. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen.

12. Bij nietbetaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

13. Bij nietbetaling behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

14. De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

15. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper. De niet-uitoefening door de verkoper of door de klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

Een correcte en eerlijke service
staat bij ons hoog in het vaandel!

Opslagplaats Bandenservice Maco Bandencentrale
Personeel aan het werk bij Bandenservice Maco Bandencentrale

Zaakvoerder:
Martens Herman

Administratie:
Simonne, Denise, An, Karin, Charlotte

Wheelservice & Thule center:
Stef

Werkplaatsmedewerkers:
Gino, Gregg, Dimitri, Dragos, Tim, Wiljan, Milan

Logo Bridgestone Logo Maxxis Logo Yokohama Logo Kleber Logo Toyo Tires Logo Michelin